ศูนย์ฝึกอาชีพ

now browsing by category

 

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรี

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรี เป็นหน่วยงานราชการ สังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงาน ตั้งอยู่เลขที่ 62/4 ม.2 ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี ภารกิจด้านดำเนินการพัฒนา
ฝีมือแรงงาน การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ให้แก่บุคคลเป้าหมายกลุ่มต่างๆ ในจังหวัดนนทบุรี
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรี ได้ให้บริการฝึกอาชีพ ในด้านต่างๆ ดังนี้
ด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์  ด้านช่างยนต์  ด้านช่างก่อสร้าง ด้านช่างเชื่อมโลหะ ด้านธุรกิจบริการ และฝึกอาชีพตามความต้องการของแรงงานในท้องถิ่น สำหรับผู้ที่สนใจมาฝึกอาชีพที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรี สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์

รายละเอียดหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน
หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน เป็นหลักสูตรการฝึกอบรมให้แก่แรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานให้มี ความรู้ ความสามารถทักษะ และทัศนะคติที่ดีพร้อมที่จะทำงาน ในฐานะแรงงานฝีมือระดับต้น
(มาตรฐานฝีมือแรงงาน ระดับ1)

ระยะเวลาการฝึก : ฝึกในสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน/ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานตั้งแต่ 280 ชั่วโมง (2 เดือน) ขึ้นไป และฝึกในกิจการในสถานที่ซึ่่ึ่งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน/ศูนย์พัฒนาฝีมือ
แรงงานจังหวัด พิจารณาอนุญาตตามระยะเวลที่หลักสูตรกำหนด ตั้งแต่ 2 เดือนขึ้นไป

กลุ่มเป้ามหมาย : แรงงานใหม่ หรือแรงงานที่ยังไม่มีความรู้ และทักษะพ้ืนฐาน
ในสาขาอาชีพที่จะเข้าฝึก

ระเบียบกรมพัฒนาฝีมือแรงงานว่าด้ายการฝึกเตรียมเข้าทำงาน (รายละเอียด)
ระเบียบกรมพัฒนาฝีมือแรงงานว่าด้ายการฝากฝึกในกิจการ ( รายละเอียด )

ช่างไม้่เครื่องเรือน

ช่างเชื่อมไฟฟ้าด้วยมือ

ช่างซ่อมเครื่องยนต์

ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์

ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์

ช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ

ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าระัดับต้น

ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าระัดับกลาง

รายละเอียดหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน
หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน เป็นหลักสูตรที่ใช้สำหรับแรงงานทีี่มีงานทำอยู่แล้วหรือแรงงาน
ที่มีพ้ืนฐานความรู้และทักษะเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในสาขาอาชีพของตนที่ทำอยู่ได้สูงขึ้น ซึ่งอาจ
เป็นการฝึกโดยตรงในสาขาอาชีพเดิม หรือสาขาอาชีพอื่นที่เกี่ยวเนื่อง หรือการบริหารจัดการ
ระยะเวลาการฝึก : ตามระยะเวลาการฝึกที่กำหนด ตั้งแต่ 12 ชั่วโมงขึ้นไป

กลุ่มเป้ามหมาย : แรงงานที่มีงานทำอยู่แล้ว หรือแรงงานที่ีมีความรู้ในสาขาอาชีพที่ฝึก นอกจากนี้ยังบริการฝึกอบรมตามความต้องการของหน่วยงานและสถานประกอบการ

ระเบียบกรมพัฒนาฝีมือแรงงานว่าด้ายการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน (รายละเอียด)

ช่างไฟฟ้าอิเ้ล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์

การซ่อมเครื่องปรับอากาศ

รายละเอียด

การใช้งานโปรแกรม MS-WORD

รายละเอียด

การใช้งานโปรแกรม MS-EXCEL

รายละเอียด

การใช้งานโปรแกรม MS-POWER POINT

รายละเอียด

การใช้งานอินเตอร์เน็ต

รายละเอียด

การใช้งานโปรแกรม PHOTOSHOP

การสร้าง WEBSITE ด้วย Dreamweaver

เทคนิคการซ่อมโทรศัพท์เคลื่อนที่ระดับต้น

รายละเอียด

เทคนิคการติดตั้งแผงสายอากาศโทรทัศน์

รายละเอียด

การประกอบคอมพิวเตอร์

ช่างยนต์์

ช่างซ่อมเครื่องยนต์

ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในรถยนต์

รายละเอียด

ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์

รายละเอียด

ช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์

รายละเอียด
ช่างเชื่อมโลหะ

การเชืื่อม MAG

การเชื่อม TIG

ช่างก่อสร้าง

งานไม้เครื่องเรือน

ช่างก่ออิฐฉาบปูน

ช่างอุตสาหกรรมศิลป์

การทำเทียนแฟนซี

รายละเอียด

การนวดฝ่าเท้า

รายละเอียด

การนวดแผนไทย

การทำกรอบรูปวิทยาศาสตร์

รายละเอียด

ฝึกอาชีพระยะสั้น ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร วัดธาตุทอง

การฝึกอาชีพ ที่จะกล่าวแนะนำกันในวันนี้เป็นหลักสูตร ฝึกอาชีพระยะสั้น กับ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเพมหานคร (วัดธาตุทอง)
โดยเป็นอีกหนึ่งหลักสูตรของ การอบรมอาชีพต่าง ๆ ที่เปิดกว้างให้แก่ประชาชน บุคคลทั่วไป ได้เข้ารับการ ฝึกอาชีพ ต่าง ๆ ตามที่ตนเองชอบและสนใจ ผู้เข้ารับการ อบรม สามารถนำทักษะความรู้ที่ได้ไป ประกอบอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ ให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ หรือ ต่อยอดพัฒนาเป็น อาชีพอิสระ รวมทั้ง นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
รายละเอียดของวิชาที่เปิดให้ ฝึกอาชีพ มีดังนี้ค่ะ

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร วัดธาตุทอง
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

เปิดอบรมอาชีพ หลักสูตร อาชีพเสริม

ลำดับ
สาขา ฝึกอาชีพ
ชั่วโมง
1.
การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุรีไซเคิล
12
2.
การร้อยลูกปัดคริสตัล
6
3.
การทำบุหงาการบูร
6
4.
การทำดอกไม้จากดิน
6
5.
การสลักลวดลายกระจก
6
6.
การทำซิลค์สกรีน
12
7.
การพิมพ์ภาพลงบนวัสดุ
12
8.
การทำรองเท้าสานงามประดิษฐ์
12
9.
การทำสบู่สมันไพร
6
10.
การทำสบู่ก้อนกลีเซอร์ลีน
6
11.
การทำโคมไฟเส้นด้าย
6
12.
ศิลปะลวดถัก
6
13.
การพ่นทราย
12
14.
การทำพวงไฟพฤกษา
12
15.
การเพ้นท์เล็บ
12
16.
การเพ้นท์ผ้า
6
17.
การพับผ้าเช็ดหน้า
6
18.
การเลี่ยมกรอบพระ
12
19.
การทำอาหารญี่ปุ่น (ซูชิ)
6
20.
การทำขนมปั้นขลิบ
6
21.
การทำน้ำสมุนไพร
6
22.
การทำหมูกระทะ
6
23.
การทำน้ำสลัดโยเกริต์
12
24.
การทำขนมไทย
18
25.
การทำขนมจีบ-ซาละเปา
6
26.
การทำขนมครก
6
27.
การทำบาร์บีคิว
6
28.
การทำขนมทองม้วน
6
29.
การผสมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์
6
30.
การทำน้ำเต้าหู้-ปาท่างโก๋
12
31.
การทำก๊วยเตี๋ยวเรือ
12
32.
กาแฟโบราณ
12
33.
การทำน้ำปั้น
12
34.
การทำหมูย่าง-ไก่ย่าง
12

รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป กำหนดการฝึกอบรม จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
ท่านที่สนใจ ฝึกอาชีพ ต่าง ๆ ข้างต้น สามารถติดต่อสอบถามได้ที่

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร (วัดธาตุทอง)
ที่ทำการตั้งอยู่ใน บริเวณวัดธาตุทอง ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 02 390 0261-5 , 02 391 1007

ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร สวนลุมพินี

เปิด อบรมวิชาชีพ แก่บุคคลทั่วไป ฟรี เปิดรับสมัคร อบรมอาชีพต่างๆ ตลอดทั้งปี “สมัครฟรี เรียนฟรี จบแล้วมีวุฒิบัตร” มีหลายสาขา วิชาชีพ ให้เลือกอบรม ได้ตามความชอบและความต้องการ เมื่อเรียนจบแล้วสามารถนำทักษะที่ได้อบรม ไปประกอบ อาชีพอิสระ หรือทำเป็น อาชีพเสริม เพิ่มรายได้ สร้างรายได้ ให้แก่ตนเองและครอบครัวหลักสูตรอบรม 1 เดือน  (80 ชม.) เรียนวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น.
วิชาที่เปิดอบรมได้แก่

 •     อาหารคาว
 •     ช่างซ่อมโทรศัพท์มือถือ
 •     ช่างซ่อมแอร์บ้าน และ แอร์รถยนต์
 •     การทำอาหารว่าง
 •     เทคนิคการแต่งหน้า
 •     สิ่งประดิษฐ์จากผ้า
 •     การทำเบเกอรี่
 •     การทำเทียนแฟนซี
 •     การจัดดอกไม้สด
 •     นวดแผนไทย
 •     ดอกไม้จากดินไทย
 •     การแกะสลักผักและผลไม้
 •     การร้อยลูกปัด
 •     บรรจุภัณฑ์ – การกัดกระจก

หลักสูตรอบรม 2 เดือน (160 ชม.) เรียนวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น.
วิชาที่เปิดอบรมได้แก่

 •     การปักจักร
 •     การสร้างแบบเสื้อผ้า (แพทเทิร์น)
 •     การเย็บจักรอุตสาหกรรม
 •     ตัดผมชาย ระดับ 1 , ระดับ 2
 •     เสริมสวย ระดับ 1 , ระดับ 2
 •     การตัดเสื้อผ้าสตรี

หลักสูตรอบรม 3 เดือน (120 ชม.) เรียนวันเสาร์ และอาทิตย์ เวลา 9.00 น.–15.00 น.
วิชาที่เปิดอบรมได้แก่

 •     เสริมสวย ระดับ 1 , ระดับ 2
 •     ตัดผมชาย ระดับ 1 , ระดับ 2

หลักสูตรอบรม 2 เดือน (80 ชม.) เรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 9.00 น.–15.00 น.
วิชาที่เปิดอบรมได้แก่

 •     อาหารคาว
 •     ตุ๊กตาโครเชต์
 •     โรตี – ปาท่องโก๋
 •     เพ้นท์ผ้าบาติก – ผ้ามัดย้อม
 •     อาหารว่าง
 •     การแกะสลักผ้กและผลไม้
 •     เบเกอรี่
 •     การจัดดอกไม้สด
 •     การถักแก้ว
 •     ประติมากรรมจากดินหอม
 •     การปั้นอาหารจิ๋ว
 •     ดอกไม้ดินหอม
 •     การร้อยลูกปัด
 •     เทคนิคการแต่งหน้า
 •     การทำกรอบรูปวิทยาศาสตร์
 •     เทคนิคการเพ้นท์เล็บ
 •     ผลิตภัณฑ์จากเชือก (มาคราเม่)
 •     การทำเทียนแฟนซี
 •     นวดแผนไทย
 •     คอมพิวเตอร์เบื้องต้น (เรียนที่วันมหาพฤฒาราม อยู่ใกล้สถานีหัวลำโพง)

หลักสูตรอบรม 6 เดือน (120 ชม.) เรียนเสาร์ หรือ อาทิตย์ เวลา 9.00 น.–15.00 น.
วิชาที่เปิดอบรมได้แก่

 •     ปักจักร
 •     ช่างตัดเสื้อสูทชาย
 •     ตัดเสื้อกางเกงชาย
 •     การเย็บจักรอุตสาหกรรม
 •     ตัดเสื้อผ้าสตรี ระดับ 1 , ระดับ 2
 •     ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์
 •     การดีไซน์
 •     การสร้างแบบเสื้อผ้า (แพทเทิร์น)
 •     ช่างซ่อมวีดีโอ
 •     ช่างซ่อมอุปกรณืไฟฟ้า
 •     ตัดผมชาย ระดับ 1 , ระดับ 2
 •     ช่างซ่อมวิทยุ
 •     เสริมสวย ระดับ 1 , ระดับ 2
 •     ช่างซ่อมโน๊ตบุ๊ค
 •     ช่างซ่อมโทรทัศน์
 •     ช่างซ่อมแอร์รถยนต์ – แอร์บ้าน
 •     ช่างไฟฟ้า
 •     ช่างซ่อมจักรอุตสาหกรรม

ผู้สนใจ อบรมอาชีพต่าง ๆ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่
ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร สวนลุมพินี
ตั้งอยู่ใน สวนลุมพินี ติดที่จอดรถด้านใน ประตู 8 ใกล้ถนนสารสิน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 0 2251 6849 , 0 2251 5281