ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี

ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี
ศูนย์นี้ตั้งอยู่ที่ 78/3 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จ.นนทบุรี, 11120
ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี เป็นหน่วยงานภาครัฐ โดยมีเป้าหมายดังนี้

เป้าหมาย
1. สตรีและเยาวสตรีไทย อายุตั้งแต่ 16 ปี ถึงไม่เกิน 55 ปี ที่ด้อยโอกาสทางสังคม มีฐานะยากจน จบการศึกษาภาคบังคับและไม่ได้รับการศึกษาต่อ
2. สตรีที่ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ ถูกเลิกจ้าง ว่างงาน สตรีและกลุ่มแม่บ้านในพื้นที่ใกล้เคียง

ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี เปิดรับสมัครฝึกอบรมวิชาชีพฟรี ทั้งหลักสูตรเรียน 6 เดือน และหลักสูตรระยะสั้น

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดต่างๆ ได้ที่เบอร์ 02-5838350   02-9611882

เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

ยกตัวอย่าง : วิชาที่เปิดอบรม 
1 ตัดเย็บเสื้อผ้า
2 บริการโรงแรม
3 โภชนาการและอาหารญี่ปุ่น
4 เสริมสวยสตรี
5 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
6 ตัดเย็บเสื้อผ้าระบบอุตสาหกรรม
7 ตัดผมชาย
8 นวดแผนไทย
9 นวดน้ำมันตามธาตุเจ้าเรือน

ยังมีอีกหลายหลายวิชาให้เลือกเรียน
สอบถามรายละเอียดวิชาอื่นๆที่เปิดสอน โทร 025838350   029611882

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรี

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรี เป็นหน่วยงานราชการ สังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงาน ตั้งอยู่เลขที่ 62/4 ม.2 ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี ภารกิจด้านดำเนินการพัฒนา
ฝีมือแรงงาน การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ให้แก่บุคคลเป้าหมายกลุ่มต่างๆ ในจังหวัดนนทบุรี
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรี ได้ให้บริการฝึกอาชีพ ในด้านต่างๆ ดังนี้
ด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์  ด้านช่างยนต์  ด้านช่างก่อสร้าง ด้านช่างเชื่อมโลหะ ด้านธุรกิจบริการ และฝึกอาชีพตามความต้องการของแรงงานในท้องถิ่น สำหรับผู้ที่สนใจมาฝึกอาชีพที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรี สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์

รายละเอียดหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน
หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน เป็นหลักสูตรการฝึกอบรมให้แก่แรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานให้มี ความรู้ ความสามารถทักษะ และทัศนะคติที่ดีพร้อมที่จะทำงาน ในฐานะแรงงานฝีมือระดับต้น
(มาตรฐานฝีมือแรงงาน ระดับ1)

ระยะเวลาการฝึก : ฝึกในสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน/ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานตั้งแต่ 280 ชั่วโมง (2 เดือน) ขึ้นไป และฝึกในกิจการในสถานที่ซึ่่ึ่งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน/ศูนย์พัฒนาฝีมือ
แรงงานจังหวัด พิจารณาอนุญาตตามระยะเวลที่หลักสูตรกำหนด ตั้งแต่ 2 เดือนขึ้นไป

กลุ่มเป้ามหมาย : แรงงานใหม่ หรือแรงงานที่ยังไม่มีความรู้ และทักษะพ้ืนฐาน
ในสาขาอาชีพที่จะเข้าฝึก

ระเบียบกรมพัฒนาฝีมือแรงงานว่าด้ายการฝึกเตรียมเข้าทำงาน (รายละเอียด)
ระเบียบกรมพัฒนาฝีมือแรงงานว่าด้ายการฝากฝึกในกิจการ ( รายละเอียด )

ช่างไม้่เครื่องเรือน

ช่างเชื่อมไฟฟ้าด้วยมือ

ช่างซ่อมเครื่องยนต์

ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์

ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์

ช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ

ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าระัดับต้น

ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าระัดับกลาง

รายละเอียดหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน
หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน เป็นหลักสูตรที่ใช้สำหรับแรงงานทีี่มีงานทำอยู่แล้วหรือแรงงาน
ที่มีพ้ืนฐานความรู้และทักษะเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในสาขาอาชีพของตนที่ทำอยู่ได้สูงขึ้น ซึ่งอาจ
เป็นการฝึกโดยตรงในสาขาอาชีพเดิม หรือสาขาอาชีพอื่นที่เกี่ยวเนื่อง หรือการบริหารจัดการ
ระยะเวลาการฝึก : ตามระยะเวลาการฝึกที่กำหนด ตั้งแต่ 12 ชั่วโมงขึ้นไป

กลุ่มเป้ามหมาย : แรงงานที่มีงานทำอยู่แล้ว หรือแรงงานที่ีมีความรู้ในสาขาอาชีพที่ฝึก นอกจากนี้ยังบริการฝึกอบรมตามความต้องการของหน่วยงานและสถานประกอบการ

ระเบียบกรมพัฒนาฝีมือแรงงานว่าด้ายการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน (รายละเอียด)

ช่างไฟฟ้าอิเ้ล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์

การซ่อมเครื่องปรับอากาศ

รายละเอียด

การใช้งานโปรแกรม MS-WORD

รายละเอียด

การใช้งานโปรแกรม MS-EXCEL

รายละเอียด

การใช้งานโปรแกรม MS-POWER POINT

รายละเอียด

การใช้งานอินเตอร์เน็ต

รายละเอียด

การใช้งานโปรแกรม PHOTOSHOP

การสร้าง WEBSITE ด้วย Dreamweaver

เทคนิคการซ่อมโทรศัพท์เคลื่อนที่ระดับต้น

รายละเอียด

เทคนิคการติดตั้งแผงสายอากาศโทรทัศน์

รายละเอียด

การประกอบคอมพิวเตอร์

ช่างยนต์์

ช่างซ่อมเครื่องยนต์

ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในรถยนต์

รายละเอียด

ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์

รายละเอียด

ช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์

รายละเอียด
ช่างเชื่อมโลหะ

การเชืื่อม MAG

การเชื่อม TIG

ช่างก่อสร้าง

งานไม้เครื่องเรือน

ช่างก่ออิฐฉาบปูน

ช่างอุตสาหกรรมศิลป์

การทำเทียนแฟนซี

รายละเอียด

การนวดฝ่าเท้า

รายละเอียด

การนวดแผนไทย

การทำกรอบรูปวิทยาศาสตร์

รายละเอียด

ฝึกอบรมอาชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ฝึกอบรมอาชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มีข่าวประชาสัมพันธ์การฝึกอาชีพอีกเช่นเคยครับสำหรับประชาชนที่ต้องการเรียนฝึกอาชีพ
สำนักงานส่งเสริมและฝึกอบรม (Extesion and Tranining Office) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชนทั่วไป
ลักษณะการฝึกอบรมอาชีพ เป็นการฝึกอบรมทั้งระยะสั้นและระยะยาว
วิชาที่เปิดอบรม มีหลายหมวดอาชีพ ดังนี้ครับ…

- หมวดเกษตร
- หมวดภาษา
- หมวดวิทยาศาสตร์
- หมวดคอมพิวเตอร์
- หมวยศิลปะ
- หมวดอาหาร
- หมวดเบ็ดเตล็ด
สนใจติดต่อสอบถามหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สานักส่งเสริมและฝึกอบรม อาคารวิทยาบริการ ชั้น 4 ติดธนาคารกรุงศรีอยุธยา ประตู 1
ด้านถนนงามวงศ์วาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 0 2942 8822 ต่อ 204-205
หรือค้นหาข้อมูลได้ที่ www.eto.ku.ac.th

สำหรับผู้ที่สนใจที่ต้องการอบรมฝึกอาชีพ โทรไปสอบถามได้ที่  0 2942 8822 ต่อ 204-205